ouqianwei 发表于 2013-8-15 11:05:57

坑爹材质发布《--别吐嘈我,朋友叫我搬运的

本帖最后由 ouqianwei 于 2015-7-26 20:51 编辑

此贴已非常久远、过期
请勿回复!


千万不要喷我,这材质叫什么
卡通测试
翻墙搬过来的
我朋友叫搬的(/ □ \)别吐我这材质的踏板放到相同材质比如木板、石头上完全看不出来...

对于这个材质我不想多说什么。。。。
下载链接:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4131438988&uk=3660702174
但我仍要说一句
如果你看了图片说很好啊,那你被图片骗了,这材质为毛坑爹......你用过就知道了


冰与火 发表于 2013-8-15 11:06:45

一张图片 无真相···

qq1251618345 发表于 2013-8-15 11:08:14

额,又是讨厌的回复可见...

xiaobaicai 发表于 2013-8-15 11:11:16

多点图吧                        

1404116867 发表于 2013-8-15 11:11:59

草好奇怪哦

月轻歌 发表于 2013-8-15 11:18:16

多点图{:701:}

1281342814 发表于 2013-8-15 11:22:09

汗啊,坑爹啊{:691:}

Maksim 发表于 2013-8-15 11:48:24

这个好玩。                  水
                        水水   水    水
                            水水水水
                              水水    水
                           水   水      水
                        水水   水
                                 水   

lbtzfky 发表于 2013-8-15 11:50:33

奇葩               

1049692655 发表于 2013-8-15 11:55:50

是什么东东啊,无语

HJK2013 发表于 2013-8-15 12:05:32

好像方块概念啊{:698:}

liangjunze41 发表于 2013-8-15 12:10:48

呵呵.伸手党。不过不错哦

saingo703 发表于 2013-8-15 12:19:49

hahahahahahhahaahahha

jasd 发表于 2013-8-15 12:38:02

我来了~~         

ice-草莓 发表于 2013-8-15 12:47:53

额,又是讨厌的回复可见...
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 坑爹材质发布《--别吐嘈我,朋友叫我搬运的